Stadgar

Stadgar för Västra Frölunda Hembygdsförening

Antagna vid möte den 28 november 1951. Reviderade den 4 april 1978, den 18 mars 1997, den 6 mars 2008, den 10 mars 2011 och den 12 oktober 2021.

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Västra Frölunda Hembygdsförening (föreningen) och har organisationsnummer 857206-6200. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av den gamla socknen Västra Frölunda som 1945 införlivades med Göteborgs stad samt Nya Varvet som införlivades med Göteborgs stad 1931. Föreningen är en allmännyttig ideell förening, öppen för alla och med mål som framgår av § 2.

§ 2 Föreningens mål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.
Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Föreningen ska i detta syfte arbeta för:
• att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
• att kultur- och naturhistoriska minnen, föremål, fotografier och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
• att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

§ 3 Medlemskap och avgifter

Medlemskap i föreningen för enskild erhålls genom att betala årsavgift som årsmötet beslutat.
Föreningar och andra organisationer betalar årsavgift som för enskild och är vid möten representerade av ett ombud. Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av lägst sex och högst tio personer. Styrelseval sker vid årsmötet. Årsmötet utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
Hälften av styrelsen väljs för två år i taget. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Revision

Vid årsmötet utser föreningen två revisorer. Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och förvaltning. De ska före februari månads slut lämna en revisionsberättelse till styrelsen. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår

§ 6 Möten

6.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
6.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Ledamöterna i föreningens styrelse har inte rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet. Rösträtt kan inte ske genom fullmakt.
6.3 Skriftlig kallelse till årsmöte skickas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet på sätt som beslutas av styrelsen.
6.4 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.
6.5 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokolljusterare
• två rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• föredragning av revisorernas berättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Val av:
• ordförande för nästkommande verksamhetsår
• ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
• två revisorer för nästkommande verksamhetsår
• valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande
f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
g. Fastställande av medlemsavgift till föreningen
h. Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsrådet Västergårds Vale
Fråga utöver dem som finns på styrelsens förslag till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får inte fattas i sådana frågor.

§ 7 Extra årsmöte

7.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
7.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.
7.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som skickas till medlemmarna i samband med kallelsen.
7.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 8 Bildandet av särskilda associationer

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsmötet besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annat. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. För sådant beslut krävs tre fjärdedelar av alla givna röster.

§ 10 Föreningens upphörande

Upplösning av föreningen kan endast ske, om beslut fattas vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. För sådant beslut krävs minst tre fjärdedelar av alla givna röster på vardera av de två mötena. Skulle föreningen upplösas, ska dess samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till någon offentlig institution, som vill garantera deras användande till främjande av föreningens mål.

Skapad med Wordpress