Historik

Huset längst till vänster är Hagens hemvärnsgård. Det var där som Västra Frölunda Hembygdsförening grundades den 28 november 1951. Hemvärnsgården låg där idag Havssulegången 13-14 ligger på Carnegie äng. (Foto: Richard Sjöqvist, 1958)

Västra Frölunda införlivades 1945 med Göteborgs stad. Man var då säker på att det gamla jordbruks- och fiskarsamhället gradvis skulle komma att förändras. Den prekära bostadsbristen i Göteborg på-skyndade utvecklingen och redan i början av 1950-talet sattes grävmaskinerna igång på de gamla hemmanen i Järnbrott, Flatås och Högsbo. 

En krets av gamla kommunalmän i den forna socknen insåg den nödvändiga utvecklingen, men anade också att mycket kultur och historia ohjälpligt skulle försvinna i den hastiga exploateringsvågen. Kanske skulle man kunna rädda något, dokumentera, eller i vart fall samla andra intresserade kring minnena av Västra Frölundas mångtusenåriga historia. Varför inte i en hembygdsförening?

En interimsstyrelse valdes sommaren 1951 med tillsynslärare Gustaf Eriksson som ordförande. Den 28 november 1951 kallade interims-styrelsen till ett konstituerande möte i Hagens hemvärnsgård. Det talrikt besökta mötet beslöt enhälligt att bilda Västra Frölunda Hembygds-förening och godkänna den stadga som utarbetats. Första paragrafen stadgade att föreningens verksamhet har till ändamål att inom den tidigare Västra Frölunda socken tillvarataga och vårda minnen och traditioner ävensom att skydda befintlig natur och andra minnesmärken samt i andra avseenden verka för hembygdsvård. Till ordförande valdes tillsynslärare Gustaf Eriksson och till övriga ordinarie ledamöter följande, med för den tiden nödvändig titulatur-

• Överlärare Hugo Lindberg

• Kontorschef Elis Kristensson

• Elektriker Albert Johansson

• Trädgårdsmästare Fridolf Svensson

• Lantbrukare Evald Andersson

• Folkskollärare Fred Linderoth

Första verksamhetsåret hade föreningen 142 medlemmar, huvud-sakligen ursprungliga frölundabor. Eldsjälen Gustaf Eriksson bearbetade medlemmarna och dessa kunde överlämna åtskilliga allmogeföremål och handlingar ur gårdsarkiv och gömmor. Han tillbringade också många timmar på Landsarkivet där han ur sockenprotokoll och tingshandlingar letade fram nyttiga upplysningar. Med stöd av dessa skrev han sedan tidningsartiklar i lokalpressen och höll många föredrag i skolor och bland ideella föreningar. 

Han var föreningens ordförande till och med 1969 och fick 1966, ur konungens hand, mottaga Samfundet för hembygdsvårds förtjänst-plakett, den högsta utmärkelse en hembygdsvårdare kunde erhålla. 

Starten av hembygdsföreningen var inte helt problemfri. Var skulle insamlade föremål och handlingar förvaras? Provisoriskt löstes problemet genom att ett vindsutrymme kunde disponeras i Hagens skola. Mellan åren 1958 och 1963 förvarades föremålen på hemvärns-gården i Frölunda Stom, som på så sätt blev den första hembygds-gården. Frölunda Stom låg mitt i det som idag är Järnbrottsmotet. 

Västra Frölundas första hembygdsgård låg här på Frölunda Stom mellan 1958 - 1963. Gården låg där idag Järnbrottsmotet ligger.

Genom Gustaf Erikssons intensiva förhandlingar kunde det gamla häradsskrivarbostället Ängås, i förening med Västra Frölunda Hem-värns Rusthåll, hyras 1964. Ängås, som finns kvar än idag, blev den andra hembygdsgården. Ett omfattande upprustningsarbete igång-sattes och samlingarna kunde visas och träffar hållas i byggnadens stora sal.

1977 uppenbarade sig möjligheten att få disponera f.d. Komminister-bostället Tofta Nordgård som var rivningshotat, men genom renovering skulle kunna vara mycket lämplig som hembygdsgård. Antagandet visade sig vara rätt då vi fortfarande har kvar vår hembygdsgård i detta hus. Här förvaras delar av våra samlingar av gamla föremål och här har vi de flesta av våra aktiviteter.

(Text av Göran E Larsson, hämtad från vår årsskrift 2001, Västra Frölunda Hembygdsförening under 50 år)

 
Vår hembygdsfana, invigd den 8 september 1990. Tillverkad av Asta Arvidsson i Tynnered mfl.

Våra ordförande genom åren-

Gustaf Eriksson, 1951-1969

Mauritz Dahlgren, 1970 -1973

Anders Bergstedt, 1974 -1977

Gunnar Andersson, 1977-1998

Leif Magnusson, 1999 – 2002

Margareta Björklund, 2003 – 2005

Ove Drejenstam, 2005 – 2011

Josefin Baldock, 2011 – 2012

Sture Tydén, 2012 – 2016

Waldemar Johansson, 2016 – 2021

Gunnar Börgeson, 2021 –

 

 

 

 

   
Skapad med Wordpress