Hinsholmen / Johannelund

Hinsholmen-Påvelund-Tranered, före 1923

Bilden är tagen i nordvästlig riktning från dagens Påvelunds affärscentrum. Närmast till vänster syns några av de stora villorna vid nuvarande Ängkärrsvägen, bland annat missionshemmet Ekeberga. Berget till vänster i bakgrunden, där Käringbergets spårvagnshållplats ligger, heter Hinsholmsberget men kallas även för Rosenberget. Dalsänkan i mitten leder ner till Käringbergets by där KA4 anlades 1942. Berget till höger i bakgrunden, där idag Blodboksgatan ligger, heter enligt gamla kartor Brattensås. Villabebyggelsen till  höger i bild hör till Tranered och bebyggelsen till vänster till Hinsholmen. (Bild och text hämtat från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1996”).

Johannelund, 1910-talet

Sommarhemmets kolonier tillkom 1909. Med virke från en nerlagd sillfabrik i skärgården byggdes för medlemmar av nykterhetsrörelsen 24 små stugor på lika stora tomter om vardera 400 kvm. Den första Lisebergschefen, Herman Lindholm, var en av kolonisterna. Husen grupperade sig kring en bygata som också 1930 officiellt fick namnet Bygatan. Den har, för Göteborg, den ovanliga numreringen med jämna och ojämna nummer på samma sida. Kolonistugorna på gatans norra sida revs på 1970-talet för att ge plats åt grupphusbebyggelsen. (Text och bild från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1993”)

Villa Rönnebo

Under 1800-talet och och under första hälften av 1900-talet förekom det mycket mark- och tomtförsäljningar i Västra Frölunda, i synnerhet i de norra delarna, det vill säga i Hinsholmen, Käringberget, Tranered, Påvelund och Hagen. För detta krävdes bland annat att alla nya gränser ritades in på kartor av lantmätare. En av dessa var Kommisions-lantmätaren Anders August Rönnbäck, vilken var verksam här ute från mitten av 1880-talet och cirka 10 år in på 1900-talet.

Rönnbäck måste ha blivit väl förtrogen med området genom sitt arbete och kommit att gilla det så pass mycket att han våren 1907 själv köpte sig en tomt i Hinsholmen. Tomten, som benämndes ”Parken” var på dryga 800 m² och kostade 1 200 kronor.

Hösten 1907 stod Rönnbäcks villa klar och familjen Rönnbäck flyttade in i september månad. Villan fick namnet Rönnebo, vilket på ett bra sätt knöt an till familjens efternamn, Rönnbäck. På fotot nedan, vilket troligen är från 1908, poserar familjen utanför den nybyggda villan.

Familjen Rönnbäck bodde kvar i Rönnebo till  sensommaren 1914 då de flyttade till Sunne i Värmland. På 1930-talet fick huset adressen Ängkärrsgatan 9 och idag, 113 år senare, är dess adress Osbergsgatan 1A. På nedanstående foto från 2020, ser man att en del har ändrats, men att mycket är sig likt och det är väldigt trevligt att se, att en del hus behåller sin ursprungliga karaktär.

(Foton från VFH-bildarkiv och karta från Lantmäteriets – Historiska kartor)

Hinsholmen den 26 mars 1935

Den så kallade Stora Långedragsvagnen lämnar Johannelunds hållplats på väg mot stan. Ovanför vänthallen, på Hinsholmsberget även kallat Rosenberget, ligger manbyggnaden till ”Där frammes”. Det var den sista gården i Hinsholmens by som brukades. Jordbruket upphörde i början på 1940-talet. Huset till höger med säteritak och två skorstenar tillhörde Fritz Scheel som var sjöfartsredaktör på Handelstidningen, revy- och kuplettförfattare, seglarhabitué, glad ordensbroder mm. Den nya gatan, som skulle ersätta Långedragsvägen som huvudförbindelse för biltrafiken genom Älvsborg, kom senare att heta Torgny Segerstedtsgatan. Fotot kommer ursprungligen från Handelstidningens arkiv. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress