Tofta Nordgård

Tofta Nordgård i maj 2018. (Foto: Tomas Johansson)

Vårt hembygdsmuseum Tofta Nordgård, är en före detta prästgård, byggd 1829. Huset lät byggas i samband med att Johan Fredrik Ingman tillträdde som komminister (präst) i Västra Frölunda. Huset ersatte ett tidigare komministerboställe, troligen byggt på 1750-talet och som låg på samma ställe. Själva gården har anor sedan i vart fall mitten av 1500-talet.


I ett besiktningsprotokoll från 1835 kan man bland annat läsa att huset var byggt av timmer med klädsel av rödmålade brädor och att taket hade tegel. Bottenvåningen bestod utav ett stugrum, två kammare, en förstuga, ett kök och innanför detta två mindre kammare. Alla bonings-rum hade kakelugn och tapetserade väggar. I köket fanns en dubbel spis med tillhörande bakugn. På vinden, som främst användes som sädes- och mjölbod fanns ett inrett rum.

Flygfoto över Tofta Nordgård, troligen på 1960-talet. (Foto: VFH fotoarkiv)

Till gården hörde en större vinkelbyggd ladugård som innehöll fähus med åtta bås, en kalvkätte, loge, två lador och stall med fyra spiltor. I anslutning till stallet låg en vedbod och ett hemlighus, dvs. ett dass. Ladugården som låg snett mitt emot bostadshuset revs 1968.


Husets första herre var alltså komministern Johan Fredrik Ingman vilken bodde här fram till sin död 1857. Efter hans död flyttade vice komministern Johan Peter Magnusson in, men bodde bara kvar till 1859 eftersom han inte valdes till komminister.

Det gjorde däremot Karl Karlén som i stället flyttade in i komminister-bostaden. Karlén blev en mycket kontroversiell komminister i Frölunda och kom redan från början i stridigheter med församlingsborna. Redan 1863 flyttade han vidare till Halland där han fått en annan komminister-tjänst.

Det dröjde ett par år tills att en ny komminister utsågs och 1865 flyttade Axel Palmgren in på Tofta Nordgård. Palmgren blev till skillnad mot Karlén en mycket omtyckt och respekterad komminister. 

Axel Palmgren. (Foto: VFH fotoarkiv)

1880 blev Västra Frölunda, som tidigare tillhört Fässbergs pastorat, ett eget pastorat tillsammans med Askim, vilket bland annat innebar att komministertjänsten upphörde och ersattes med en kyrkoherde. Det blev Palmgren som befordrades till kyrkoherde och ett par år efter det flyttade han in i den nybyggda prästgården, några tiotal meter norr om den gamla komministerbostaden som kom att fungera som drängstuga, brygghus mm fram till 1910.

Tofta Nordgård. Till vänster om Västra Frölundas kyrka ligger den gamla prästgården och till höger den nya. (Foto: Richard Sjöqvist, okänt år)
Manhuset på vykort från 1910- eller 1920-talet med arrendatoren Alfred Granmark och hans hustru Alida. (Foto utlånad av Kristina Lindqvist)

1910 arrenderades gården ut till Alfred Granmark som kom att bruka gården fram till sin död 1942. Granmark blev en betrodd man och kom att utnyttjas i flera kommunala och kyrkliga sammanhang.

I den Allmänna Jordbruksräkningen som genomfördes i Sverige 1944 framgår det att gården den 15 september brukades av änkefru Alida Granmark. Till gården hörde 44,5 hektar mark varav 11 var åkermark, 6  slåtteräng, 27 skog och 0,5 trädgård. Vatten var indraget i ladugården men inte i boningshuset. El fanns såväl i boningshus som ladugård, men endast för belysning. Matlagning skedde fortfarande på vedspis och något avlopp fanns inte.

Som hjälpmedel i jordbruket hade man förmodligen bara en eller flera hästar, då motordrivna fordon som till exempel traktor saknades. Man använde sig av en radsåningsmaskin, en hästhacka, en självbindare, en slåttermaskin, en hästräfsa på hjul och ett tröskverk.

1945 fick gården en ny arrendator, Per Svensson som innehade arrendet i fem år för att sedan övertas av hans son Stig Svensson. Stig Svensson arrenderade gården fram till 1970. Dock bodde han inte kvar hela tiden i manhuset eftersom det mellan 1963 och 1977 hyrdes ut till olika personer utan anknytning till själva jordbruksarrendet.

Sedan 1977 har vi haft vårt hembygdsmuseum i huset och hoppas kunna fortsätta med det även i framtiden. I vår skrift ”Tofta Nordgård” från 1984, finns mer att läsa om gården och dess invånare.

Upptagning av potatis på 1910-talet. Arrendatorn Alfred Granmark står längst till vänster i bild. (Foto: VFH fotoarkiv)
Skapad med Wordpress